در بازشناسی وجه تراژیک موقعیت معاصر

  نسخه‌ی ورد در بازشناسی وجه تراژیک موقعیت معاصر کارگاه دیالکتیک | ۲۹ آبان ۱۴۰۲ جنگ غزه، سویه‌ی مهمی از ماهیت تراژیک موقعیت تاریخی‌ای که در آن به سر می‌بریم را به‌تلخی در خود حمل می‌کند؛ گو اینکه این سویه‌ی تراژیک به‌خودی خود آشکار نمی‌شود، بلکه به خلق توهماتی دامن می‌زند که ماهیت آن را پنهان می‌دارند. منظور ما طبعا موضع‌گیری‌های یک‌جانبه‌ی دولت‌های قدرتمند و رسانه‌های جریان اصلی به‌نفع نسل‌کشی هدفمند دولت اسرائیل نیست؛ رویکرد کثیفی که این تهاجم نظامی وحشیانه‌ و جنایت‌های جنگیِ هدفمندِ معطوف به نسل‌کشی را با استناد به «حق دفاع از خودِ» اسرائیل توجیه و تطهیر ادامه ی مطلب…