زندگی بر مدار انقلاب – درک دینامیسیم خیزش‌های سودان و الجزایر | آن الکساندر | ترجمه‌ی حمید بردبار

درس‌های انقلاب سودان – متن پنجم متن اول | متن دوم | متن سوم | متن چهارم زندگی بر مدار انقلاب: درک دینامیسیم خیزش‌های سودان و الجزایر1 آن الکساندر2 ۲۶ ژوئن 2019 (تیر ۱۳۹۸) ترجمه‌: حمید بردبار | نسخه‌ی ورد درآمدی بر متن پنجم:‌ مقاله‌ی حاضر روایتی‌ست تحلیلی از انقلاب سودان همزمان با مشاهده‌ی فراز و فرودهای فرآیند انقلابی و با نظر به ملزومات پیروزی نهایی. هدف این تحلیل، مشارکت در روند انقلابی ازطریق سنتز درس‌های انقلاب‌های گذشته با شرایط سیال اکنون است، که مشارکتی‌ست درجهت غنای بازاندیشی‌های انتقادی در فضای درونی خیزش. نویسنده با ارجاع به آرای لوکزامبورگ خاطرنشان ادامه ی مطلب…

ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولت | امین حصوری

  نسخه‌ی ورد درباره‌ی امکانات و خطرات تدوام قیام ژینا: ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولت امین حصوری | دی ۱۴۰۱ ۱. درباره‌ی زمینه‌ها و دلالت‌های دوام خیزش خیزش ژینا از اعتراضات مستمر خیابانی به جنگی فرسایشی و پراکنده میان دولت و مردمان ستمدیده بدل شده است. مخالفان از هر فرصت و مناسبتی برای بیان اعتراضات‌شان استفاده می‌کنند. وفاداری به این خیزشْ دیگر تنها از خاستگاه‌های مادی برآمدن خیزش تغذیه نمی‌کند، بلکه به یک اصل اخلاقی فراگیر و بدیهی تبدیل شده؛ اصلی که لزوما از پرنسیپ‌های سیاسیِ افراد نشأت نمی‌گیرد. حتی از میان آن «قشر خاکستریِ» منفعل و/یا مردد و ادامه ی مطلب…